Program lekowy

Leczenie

Program lekowy

Sprawdź, czy spełniasz warunki kwalifikacji do programu lekowego

Kwalifikacja do terapii ukierunkowanych molekularnie i immunoterapii 1. linii u chorych na NDRP w ramach programu lekowego b.6:

Niestosowanie wcześniejszego farmakologicznego leczenia systemowego NDRP (dotyczy 1 linii leczenia) za leczenie systemowe nie uznaje się leczenia uzupełniającego pooperacyjnego oraz chemioterapii stosowanej podczas skojarzonej radyklanej radiochemioterapii.

Nieobecność objawowych przerzutów w OUN lub cech progresji tych przerzutów po wcześniejszym leczeniu miejscowym oraz nieobecność istotnych klinicznie objawów neurologicznych i potrzeby zwiększania dawki glikokortykosteroidów.

Sprawność w stopniu o 1 wg klasyfikacji Zubroda
WHO ECOG.

Nieobecność aktywnych chorób autoimmunologicznych z wyłączeniem cukrzycy typu 1 niedoczynności tarczycy w trakcie suplementacji hormonalnej, łuszczycy i bielactwa
(w przypadku kwalifikacji do immunoterapii).

Nieobecność innych poważnych chorób uniemożliwiających stosowanie leczenia systemowego.

Wyniki badań laboratoryjnych oceniających funkcję szpiku kostnego, nerek, wątroby, tarczycy (wg ChPL).

Wykluczenie współwystępowania innych nowotworów złośliwych leczonych z założeniem paliatywnym oraz nieuzyskanie całkowitej odpowiedzi w przypadku nowotworów leczonych radykalnie.

Jeśli spełniasz powyższe kryteria możesz starać się o refundację jednej z poniższych terapii:

Możliwość terapii 1. linii
  • Ozymertynib lub afatynib w 2. linii leczenia u chorych na niepłaskonabłonkowego NDRP w stadium IIIB lub IV z mutacjami w genie EGFR (niezależnie od rodzaju mutacji w eksonach 18 21).
  • Kryzotynib u chorych na gruczołowego NDRP w stadium IIIB lub IV z rearanżacją genu ROS1.
  • Pembrolizumab w skojarzeniu z chemioterapią u chorych na NDRP w stadium IV z ekspresją PD L1 na <50% komórek nowotworowych bez mutacji w genie EGFR i rearanżacji w genach ALK i ROS1.
  • Alektynib lub cerytynib lub kryzotynib u chorych na gruczołowego NDRP (w przypadku alektynibu również wielokomórkowego i NOS NDRP) w stadium IIIB lub IV z rearanżacją genu ALK.
  • Pembrolizumab u chorych na NDRP w stadium IV z ekspresją PD L1 na 250% komórek nowotworowych bez mutacji w genie EGFR i rearanżacji w genach ALK i ROS1.
Możliwość terapii 2. linii
  • Ozymertynib u chorych na niepłaskonabłonkowego NDRP progresujących po terapii IKT EGFR 1 lub 2 generacji i z mutacją T 790 M w genie EGFR.
  • Atezolizumab lub niwolumab u chorych progresujących po chemioterapii 1 linii bez mutacji w genie EGFR i rearanżacji genu ALK.
  • Alektynib lub cerytynib lub brygatynib u chorych na niepłaskonabłonkowego NDRP progresujących po terapii innym inhibitorem ALK.
  • Docetaksel w skojarzeniu z nintedanibem po niepowodzeniu chemioterapii 1 linii u chorych na niepłaskonabłonkowego NDRP.
Możliwość leczenia konsolidującego
  • Durwalumab jako leczenie konsolidujące po skutecznej chemioradioterapii jednoczasowej u chorych na miejscowo zaawansowanego, nieoperacyjnego NDRP niezależnie od ekspresji PD L 1 na komórkach nowotworowych.

Sprawdź, gdzie w Twojej okolicy znajdują się najbliższe ośrodki realizujące terapie refundowane: